10 dôvodov pre recykláciu a separáciu

K čistej budúcnosti sa dostaneme iba cez čistú prítomnosť. Odpadové hospodárstvo prechádza podobne ako všetky ostatné oblasti hospodárskeho života významnými zmenami, jeho ciele nadobudli širokospektrálnejšie rozmery ako bol prioritný cieľ „zbavenie sa odpadu“. Rozvoj technológie, vedomostí, ekonómie, ekológie a obchodu zasiahol tento segment a významne ho ovplyvnil. Ide o zmeny nielen v zmysle environmentalistiky, ale aj sociálne(zamestnanosť), ekonomické(znižovanie nákladov, profit), psychologické(upovedomenie) a hlavne logické. Dôvodov podporujúcich rozvoj recyklácie a separácie je nespočetne, nasledujúci zoznam desiatich vybraných sme vybrali pre ich výpovednú hodnotu.

 

  • Na každom záleží! Od priemyslu až po domácnosti. Až ¾ domáceho a ešte väčší pomer priemyselného odpadu možno prostredníctvom separácie recyklovať a znova tak využiť. Každý obyvateľ tak má možnosť prispieť k lepšej budúcnosti významnou mierou. Z tohto bodu č.1 vychádza celá teória environmentalistiky v oblasti odpadov, zvyšovanie recyklácie a separácie má vplyv na znižovanie znečistenia, vytvára zamestnanosť, šetrí neobnoviteľné zdroje energie a napomáha určitej sociálnej harmónii obyvateľstva. Recyklátorom v tom najjednoduchšom zmysle môže byť každý. Základná forma recyklácie je znovu-používanie spotrebných produktov: do obchodu s taškou a pitie nápojov z vlastných fliaš či pohárov.

 

  • Významný príspevok k znižovaniu kumulácie odpadu. Z hľadiska životného prostredia zažívame „novodobé“ problémy, kedy sme svedkami takých pojmov ako odpadkový ostrov v oceáne, mikroplasty v arktických oblastiach, dramatické postihy na zdraví zvierat či kontaminácie spodných vôd. Dlhodobý rozklad odpadov, ako napríklad plastov 500-1000 rokov, pneumatiky 300 rokov alebo sklo 3000 rokov spôsobuje množstvo dôvodov na zamyslenie sa. Zastaviť aktuálne dramatický trend kumulácie odpadov je tak z hľadiska zdravia človeka a prírody nutné, separácia a recyklácia sú jediné spôsoby dosiahnutia tohto cieľa.

 

  • Zdravotné benefity. Voda, vzduch, potrava, kvalita životného prostredia. Separácia a recyklácia, priamo ovplyvňujú všetky atribúty vplývajúce priamo na zdravie človeka. Problém všadeprítomných mikroplastov možno demonštrovať na šokujúcom príklade: Ak niekto pravidelne konzumuje morské ryby, tak v priebehu roka sa mu do organizmu dostane viac ako 10-tisíc úlomkov mikroplastu. Zdraviu prospešná strava tak získava úplne nové charakteristiky a je nutné tento trend zastaviť, z oceánov a morí, ich plodov žije takmer polovica obyvateľstva planéty. Kvalita vody a vzduchu sú ďalšie faktory, ktoré znečistením získavajú nové, negatívne definície. Recyklácia znižuje emisie významne, zníženie energetickej náročnosti výroby a spaľovania sú základné atribúty nutné pre zachovanie dýchateľného vzduchu a čistej vody.

 

  • Sociálne benefity. Nielen zdravie, ale aj zamestnanosť dosahuje vďaka separácii a recyklácii lepšie atribúty. Zatiaľ, čo v „starom“ systéme odpadového hospodárstva zamestnávalo toto odvetvie menej ako 0,1% obyvateľstva, súčasné ekonomické a environmentálne trendy v zmysle zmeny pojmu odpady na druhotné suroviny zvyšujú túto hodnotu takmer k jednému percentu, čo je prakticky 10-násobný nárast.

 

  • Šetrenie neobnoviteľných zdrojov energie. Znižovanie energetickej náročnosti výroby je základom šetrenia vzácnymi, neobnoviteľnými zdrojmi energie. Systém separácie a recyklácie ponúka významné benefity v oblasti šetrenia týchto zdrojov. Napríklad pri výrobe 1 tony hliníku sa ušetrí 95%, teda až 9-tisíc litrov nafty, čo je energetickým ekvivalentom prepočítané spotreba elektriny v priemernej domácnosti za obdobie 10 rokov. V oblasti plastov je recyklácia tak isto zaujímavá. Všetky formy plastov majú tradíciu vo výrobe z primárneho materiálu – ropy. Separácia a recyklácia ponúka 100% alternatívu výrobného zdroja. Výroba sáčkov a vriec na odpad, polotovary a tovary realizovaná prostredníctvom regranulátov vznikajúcich pri recyklácii fólie je výroba významne ekologická. Pri aktuálnej spotrebe 500 miliónov ton ročne a približnej hodnote recyklácie 10% tak vzniká veľký potenciál na šetrenie primárnych nenahraditeľných zdrojov, zníženie odpadu vo voľnej prírode a spaľovania.

 

  • Ekonomické benefity. Šetrením neobnoviteľných zdrojov a využívaním recyklovaných materiálov dochádza k ekonomickej efektivite, ktorá je v dnešnom svete ekonomickej analýzy nutná podmienka prežitia hospodárskych jednotiek. Ekonomická efektivita výroby je založená na znižovaní energetickej náročnosti výroby, jednoducho povedané recyklácia je lacnejšia ako výroba z primárnych zdrojov, znižujú sa tak náklady výroby a zároveň sa znižujú náklady na zabezpečenie odpadov. Ekonomické benefity je možné pekne deklarovať v rámci ďalšieho bodu, kde predstavíme zaujímavé matematicko-ekologické fakty.

 

  • Matematicko-ekologické fakty. Zaujímavým príkladom matematického modelovania je výroba papiera. Pri porovnaní výroby z primárnych zdrojov a recyklovaného papiera dochádzame k zaujímavým číslam. 1 tona recyklovaného papiera ušetrí oproti výrobe z primárneho zdroja 30-tisíc litrov vody, 4100 kilowatt-hodín elektrickej energie, 2 kubíky priestoru v odpadovej jame a 20 stromov. To sú čísla jednej tony. Ročne sa pritom vyprodukuje 400 miliónov ton papiera. Koľko vody, energie, priestoru v odpadových jamách a stromov by bolo ušetrených zlepšenými hodnotami recyklácie a separácie?

 

  • Vplyv na rastúce globálne teploty. Matematicko-ekologické fakty, obzvlášť energetická náročnosť výroby, spaľovanie a znižovanie odpadu sú hlavné argumenty recyklácie. Emisie skleníkových plynov sú jedným z mnohých faktorov s vplyvom na globálne otepľovanie. Znižovaním emisií prispievame k spomaľovaniu trendu otepľovania našej planéty.

 

  • Rastúci počet obyvateľstva. Analýza demografickej krivky, hlavne jej priemerného sklonu definujúceho prírastok obyvateľstva posledných 1000 rokov nám mnohé môže napovedať. Absolútne hodnoty reálneho stavu obyvateľstva majú rastúcu tendenciu prakticky neustále a demografická krivka má rastúci sklon s priemerným stúpaním na úrovni 10-15%. Tento sklon determinuje prírastok obyvateľstva rastovou tendenciou, ktorá sa tak nejak prirodzene drží rozvoju vedomostí a zručnosti. Od druhej polovice 19. storočia sme však svedkami dramatickej zmeny v sklone krivky, kde prišlo vplyvom priemyselnej revolúcie a v priebehu 20. storočia vedecko-fantastickej revolúcie ku konštantnému sklonu demografickej krivky na úrovni 50-60%. To znamená, že dochádza k bezprecedentnému rastu obyvateľstva planéty a v prípade, že nebudú environmentálne politiky aplikované širokospektrálne, množstvo odpadu nachádzajúceho sa vo voľnej prírode dosiahne katastrofické hodnoty s priamym vplyvom na kvalitu života.

 

  • Zem je len JEDNA!! Azda najvýznamnejší argument v prospech recyklácie a separácie odpadov. Všetkých predchádzajúcich 9 bodov sú argumenty inteligentné, opodstatnené a logické, avšak fakt, že zem je len jedna je argument najracionálnejší, niet pochýb. Dajme si preto záležať na výchove našich ďalších generácií, postarajme sa aby ich vnímanie environmentalistiky nebolo iba niečo trendy, ale aby sa takéto ich vnímanie sveta stalo ich prirodzenou súčasťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ospra-Invest